Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

10. IS DE QOER'AAN NIET GESCHREVEN DOOR SATAN?

Vraag: De Qoer'aan is niet het Woord van God, maar in tegenstelling het handwerk van Satan.

Antwoord:

In antwoord op eenzelfde aantijging door de heidenen van Mekkah, dat de Profeet (saws) de openbaringen van de Satan ontving, werden de volgende verzen geopenbaard:

Surah Waqiah, hoofdstuk 56, verzen 77-80

"En voorwaar, dit is zeker een Nobele Koran

In een welbewaard Boek

Dat niemand aanraakt dan de gereinigden

Een neerzending van de Heer der Werelden" [Qoer'aan 56: 77-80]

Kitabim Maknoon betekend een welbewaard, of beschermd boek, refererend aan Lauh-e-Mahfooz in de hemel, die niemand aan zal raken dan de Mutahhareen, met andere woorden, diegenen die geen enkele smerigheid of kwaad (zoals zonden) hebben. Dit refereert naar de Engelen. De satan is absoluut verboden.

Dus het is onmogelijke voor de satan om er ook maar enigszins in de buurt te komen of om het aan te raken, de vraag of hij de verzen van de Qoer'aan heeft geschreven komt niet naar boven.

Het is verder vermeldt in de Qoer'aan, in Surah Shura, hoofdstuk 26 verzen 210-212

"En Hij (de Koran) is niet door de Satans neergedaald

Het past hun niet en zij zijn er niet toe in staat

Voorwaar, van het horen (ervan) zijn zij zeker buitengesloten"

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van satan. Ze denken dat satan waarschijnlijk overal toe in staat is, behalve een paar zaken, die alleen God kan doen. Volgens hen, staat de satan net onder God in kracht. Omdat de mensen niet willen accepteren dat de Qoer'aan een wonderbaarlijke openbaring is, zeggen ze dat het het handwerk van Satan is.

1. Als satan de Qoer'aan zou hebben geschreven, dan zou hij het volgende niet hebben vermeld in deze zelfde Qoer'aan in Surah Nahl, hoofdstuk 16, vers 98

"En wanneer jullie de Koran lezen, zoek dan de bescherming van Allah tegen de vervloekte satan."

Is dit hoe satan volgens jou een boek zou schrijven. Zegt hij jou; Voordat je mijn boek leest, vraag God om jou tegen mij te beschermen?"

2. Er zijn diverse verzen in de Qoer'aan, die genoeg bewijs zullen geven dat de satan niet de auteur van de Qoer'aan is .

In Surah Al Aaraf, hoofstuk 7, vers 200

"En wanneer een influistering van de satan jou ingefluisterd wordt, zoek dan je toevlucht bij Allah. Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend."

Waarom zou de satan zijn volgelingen vertellen, dat wanneer hij ze suggesties ingeeft, ze toevlucht zouden moeten zoeken bij Allah (swt), bij wie hij een gezworen vijand is.

3. In Surah Baqarah, hoofdstuk 2 vers 168

"O mensen, eet van wat op de aarde is het toegestane en het goede, en volgt niet in de voetstappen van de satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand."

4. In Surah Yasin, hoofdstuk 36, vers 60

"Heb ik jullie, o kinderen van Adam, niet opgedragen om de Satan niet te dienen? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand."

Satan is intelligent, geen wonder dat hij het idee in de hoofden van de mensen kan stoppen, dat hijzelf de schrijver van de Qoer'aan is. Maar vergeleken met de Almachtige God, stelt de satan niets voor, en Allah is veel intelligenter. Hij kent satan's slechte intenties en het is dus geen wonder dat Hij in de Qoer'aan vele bewijzen heeft gegeven die aantonen dat de Qoer'aan het woord van God is niet het woord van satan.

De Bijbel vermeld in de Evangelie van Marcus, hoofdstuk 3, verzen 24-26

"En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan

En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan

En indien de satan tegen zichzelven opstaat, en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde."