Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

IS ALLAH VERGEVENSGEZIND OF WRAAKZUCHTIG?

 

Vraag:

De Qoer'aan zegt verscheidene keren dat Allah de meest Barmhartige en Vergevensgezinde is, maar het zegt ook vele malen dat Hij een zware bestraffing zal geven. Is Hij Vergevensgezind of Wraakzuchtig?

Antwoord:

1. Allah is de Meest Barmhartige

De Qoer'aan zegt meerdere keren dat Allah de Meest Barmhartige is. Het is zelfs zo dat alle 114 Surahs (hoofdstukken van de Glorieuze Qoer'aan), behalve Surah Taubah, hoofdstuk 9, beginnen met de prachtige zin, Bismillah-hir-Rahman-nir-Rahim, dat "In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige" betekent.

2. Allah is Vergevensgezind.

De Glorieuze Qoer'aan vermeldt in verscheidene verzen, inclusief Surah Nisa, hoofdstuk 4, vers 25 en Surah Maidah, hoofdstuk 5, vers 74:

"En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig."

3. Allah geeft een zware bestraffing aan degenen die het verdienen.

Naast dat Allah Barmhartig en Vergevensgezind is, is Hij ook strikt in het geven van een bestraffing aan degenen die het verdienen. De Qoer'aan vermeldt op diverse plaatsen dat Allah een zware bestraffing zal geven aan de ongelovigen en degenen die het geloof afwijzen. Hij zal een bestraffing geven aan iedereen die Hem ongehoorzaam is. Verscheidene verzen van de Qoer'aan beschrijven de verschillende soorten van zware bestraffing die Allah in de hel zal geven aan degenen die Hem ongehoorzaam zijn.

"Voorwaar, degenen die niet in Onze Tekenen geloven zullen Wij in het vuur (de Hel) leiden: telkens wanneer hun huiden gebraden zijn, zullen Wij die door andere huiden vervangen, opdat zij de bestraffing proeven. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs." [Qoer'aan 4:56]

4. Allah is Rechtvaardig.

De vraag is, of Allah vergevensgezind of wraakzuchtig is? Een belangrijk punt dat opgemerkt moet worden is dat naast dat Allah Barmhartig en Vergevensgezind is, Hij ook zware bestraffingen geeft. Maar Hij bestraft alleen de mensen die het verdienen, omdat Hij ook Rechtvaardig is. De Qoer'aan vermeld in Surah Nisa, hoofdstuk 4, vers 40:

"Voorwaar, Allah behandelt niemand in de geringste mate onrechtvaardig.." [Qoer'aan 4:40]

Het wordt verder vermeldt in Surah Al-Ambiya:

"En Wij zullen de betrouwbare weegschalen opstellen op de Dag der Opstanding, zodat geen ziel iets van onrecht aangedaan wordt. En al gaat het om het gewicht van een mosterdzaadje: Wij zullen het naar voren brengen. En Wij zijn voldoende als Berekenaars." [Qoer'aan 21:47]

5. Voorbeeld: een leraar vergeeft een student die het gespiekt tijdens het examen.

Als gedurende een examen een student aan het afkijken is en de leraar die alles in de gaten betrapt hem op heterdaad. De leraar zegt dat hij heel barmhartig en aardig is en hij vergeeft hem en laat staat hem toe om verder te gaan met afkijken. De studenten die hard hebben gewerkt en geleert voor het examen zullen de leraar niet barmhartig en aardig vinden maar juist onrechtvaardig. Deze barmhartige daad van de leraar stimuleert andere studenten om ook af te gaan kijken. Als alle leraren barmhartig en vriendelijk zijn en de studenten het toestaan om af te kijken dan zal geen enkele student nog gaan leren voor het examen en ze zullen allemaal slagen door te kopieren. De theoretische resultaten, waarin alle studenten zijn geslaagd, van het examen zullen uitstekend zijn, maar de studenten in de praktijk zullen deze studenten falen in de toekomst. Het hele doel van het examen is nutteloos geworden.

6. Dit leven is een test voor het hiernamaals.

Het leven in deze wereld is een test voor het hiernamaals. De Qoer'aan zegt in Surah Al Moelk: "Degenen Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is Almachtig, Vergevensgezind." [Qoer'aan 67:2]

7. Als Allah iedereen vergeeft en niemand bestraft, wie zal Hem dan gehoorzamen?

Als Allah, iedereen vergeeft en niemand bestraft, waarom zullen de mensen dan gehoorzaam zijn aan de bevelen van Allah? Ik ben het ermee eens dat dan niemand naar de hel zal gaan, maar deze wereld zal een hel worden om in te leven. Als alle mensen naar het paradijs zullen gaan, wat is dan het doel en nut van de mensen om naar deze wereld te komen. Dit leven kan dan niet een test voor het hiernamaals wordt genoemd.

8. Allah vergeeft alleen als een persoon berouw toont.

Allah vergeeft alleen als een persoon berouw toont. De Qoer'aan zegt in Surah Al-Zumar, hoofdstuk 39, vers 53-55:

"Zeg: "O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige."

"En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem voordat de bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen worden."

"En volgt op de beste wijze wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer, voordat de bestraffing onverwachts tot jullie komt, terwijl jullie het niet beseffen." [Qoer'aan 39:53-55]

Er zijn vier criteria voor berouw: Ten eerste, toegeven dat de handeling fout is. Ten tweede, er meteen mee stoppen. Ten derde, het nooit meer doen in de toekomst. En als laatste, als je iemand een verlies hebt toegebracht dan moet het gecompenseerd worden.