Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

DE HEMELEN EN DE AARDE ZIJN GESCHAPEN IN ZES DAGEN EN NIET ACHT DAGEN

 

Vraag:

Er wordt op diverse plaatsen in de Qoer'aan vermeld dat de hemelen en de aarde in zes dagen werden geschapen, maar in Surah Fussilat wordt er gezegd dat de hemelen en de aarde in acht dagen zijn geschapen. Is dit niet tegenstrijdig? Hetzelfde vers zegt ook dat de aarde in zes dagen is geschapen en dat de hemelen later in twee dagen werden geschapen. Dit gaat in tegen de Big-Bang theorie, dat de hemelen en de aarde gelijktijdig werden gecreerd.

Antwoord:

1. De hemelen de aarde zijn in zes dagen geschapen.

Ik ben het er mee eens dat de Qoer'aan zegt dat de hemelen en de aarde in zes dagen (zes tijdvakken) zijn geschapen, en het wordt vermeldt in:

Surah Al A'raf hoofdstuk 7 vers 54
Surah Yunus hoofdstuk 10 vers 3
Surah Hud hoofdstuk 11 vers 7
Surah Al Furqan hoofdstuk 25 vers 59
Surah Al Sajdah hoofdstuk 32 vers 4
Surah Qaf hoofdstuk 50 vers 38
Surah Al Hadid hoofdstuk 57 vers 4

De verzen van de Qoer'aan die volgens jou zeggen dat de hemelen en aarde in acht dagen zijn geschapen, zijn Surah Fussilat, hoofstuk 41, verzen 9 tot 12

"Zeg (O Mohammad): "Jullie geloven zeker niet in Hem, Die de aarde in twee dagen (perioden) heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toe? Dat is de Heer der Werelden!"

En Hij maakte de bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde de maat (van alle voorzieningen) in vier volledige dagen (perioden), voor de vragenden.

Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en de aarde haar: "Komt tot Ons, gewillig of ongewillig." Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: "Wij zijn gewillig gekomen."

En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (perioden) en Hij openbaarde in alle hemelen hun beschikking. En Wij versierden de nabije hemel met sterren, als een bescherming (tegen de Satan). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende." [Qoer'aan 41:9-12]

Op het eerste gezicht lijkt het dat deze verzen van de Qoer'aan de impressie geven dat de hemelen en de aarde in acht dagen werden geschapen.

Allah zegt in het begin van dit vers dat degenen die de informatie van deze verzen gebruiken om twijfel over zijn authenciteit te zaaien er net zo in genteresseerd zijn om godslastering te verspreiden en Zijn eenheid ontkennen. Allah zegt dat in de loop van de tijd er ongelovigen zullen opstaan die gebruik zullen maken van deze ogenschijnelijke tegenstrijdigheid.

2. Summa betekend daarnaast

Als je deze verzen goed analyseert, dan spreekt het over twee verschillende creaties: de aarde en de hemel. De aarde (zonder inbegrip van de bergen) werd in twee dagen geschapen, en de bergen werden op de aarde geplaats, stevig staande en zegende het en bepaalde de maat in vier dagen. Dus de aarde werd samen met de bergen, volgens vers 9 en 10, in zes dagen geschapen. Vers 11 en 12 zeggen, daarnaast werden de hemelen werden in twee dagen geschapen. Het Arabische woord dat wordt gebruikt in het begin van vers 11 van Surah Fussilat is summa, wat 'daarna' of 'daarnaast' betekent. Er zijn bepaalde vertalingen van de Qoer'aan die het woord 'daarna' hebben gebruikt voor het woord summa, dat na de tijd indiceert. Als 'daarna' verkeert wordt gebruikt voor het woord summa, dan wordt de totale tijdsduur van de schepping van de hemelen en de aarde acht dagen, en dit is tegenstrijdig met de andere verzen van de Qoer'aan die zeggen dat de hemelen en de aarde in zes dagen zijn geschapen, en het is ook in tegenspraak met de Big Bang theorie als mede met het vers van de Qoer'aan van Surah Al Ambiya, hoofdstuk 21 vers 30 dat zegt dat de hemelen en de aarde gelijktijdig werden geschapen.

Daarom is de correcte vertaling van het woord summa in dit vers 'daarnaast'. Abdullah Yusuf Ali heeft het woord summa correct vertaald naar 'daarnaast' ('moreover') dat duidelijk aangeeft dat terwijl de aarde met de bergen in zes dagen werden geschapen, de hemelen tegelijkertijd werden geschapen in twee dagen. Daarom komt het totaal niet om acht dagen maar op zes dagen.

Als een aannemer zegt dat hij een dat een gebouw van tien verdiepingen en de omringende muur in zes maanden bouwt. En nadat hij het projekt klaar heeft komt hij met een meer gespecificeerde beschrijving van de bouw waarin hij zegt, dat het fundament van het gebouw in twee maanden klaar was en de tien verdiepingen duurde vier maanden, terwijl hij gelijktijdig, toen hij fundament en het gebouw maakte, hij ook de omringende muur van het gebouw maakte wat twee maanden duurde. Daarom zijn de eerste en de tweede omschrijving niet met elkaar in tegenspraak, maar de tweede verklaring geeft meer specifieke elementen weer van de bouw.

3. De hemelen en de aarde zijn gelijktijdig geschapen.

De Qoer'aan beschrijft de schepping van het universum op verschillende plaatsen, soms zegt het de hemelen en de aarde (7:54, 10:3, 11:7, 25:59, 32:4, 50:38, 57:4), terwijl het op andere plaatsen zegt aarde en de hemel (49:9-12, 2:29, 20:4) dus verder aanvullend het vers van Surah Al Ambiya, hoofdstuk 21 vers 30 die spreekt over de Big Bang en dat de hemelen en de aarde gelijktijdig werden geschapen.

Hetzelfde in Surah Al-Baqarah, hoofdstuk 2, vers 29:

"Hij is Degene Die voor jullie alles wat op aarde is geschapen heeft, daarna wendde Hij zich tot de hemel en vormde deze tot zeven hemelen. En Hij is Alwetend over alle zaken." [Qoer'aan 2:29]

"Hij is Degene die voor jullie alles wat op aarde is geschapen heeft summa gelijktijdig vormde Hij de hemel tot zeven hemelen."

Als je hier het woord summa verkeerd zou vertalen als 'daarna', alleen dan zou dit vers de Big Bang theorie tegenspreken alswel andere verzen van de Qoer'aan.