Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

WAAROM ZIJN DE MOSLIMS VERDEELD IN SEKTES / VERSCHILLENDE RICHTINGEN

 

Vraag: Als alle Moslims één en dezelfde Qoer'aan volgen, waarom zijn er dan zoveel verschillende sektes en verschillende scholen/richtingen onder de Moslims?

Antwoord:

1.      Moslims zouden een Eenheid moeten vormen

 

Het is een feit dat er vandaag de dag verdeeldheid heerst onder de Moslims. De tragedie is dat zulke verdeeldheid helemaal niet wordt beaamd door de Islam. De Islam gelooft in het koesteren van de eenheid onder zijn volgelingen.

De Glorieuze Qoer'aan zegt:

"En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.." [Qoer'aan 3:103]

 

Naar welk touw refereert Allah in dit vers? Het is de Glorieuze Qoer'aan. De Glorieuze Qoer'aan is het touw van Allah, waaraan alle Moslims zich zouden moeten vasthouden. Er is een dubbele benadrukking in dit vers. Naast dat het zegt, 'houdt jullie allen stevig vast', zegt het ook 'weest niet verdeeld'.

De Qoer'aan zegt verder:

"O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper" [Qoer'aan 4:59]

Alle Moslims zouden de Qoer'aan en de authentieke Ahadieth moeten volgen en zouden niet verdeeld moeten zijn.

 

 

2.    Het is in de Islam verboden om sektes en verschillende partijen te maken

 

De Glorieuze Qoer'aan zegt:

"Voorwaar, degenen die hun godsdienst opsplitsen en tot partijen werden, jij (O Mohammad) bent niet verantwoordelijk voor hen, hun kwestie rust slechts bij Allah. Vervolgens zal Hij hun berichten over wat zij plachten te doen." [Qoer'aan 6:159]

In dit vers zegt Allah, Subhanahu wa Ta'ala, dat iedereen zich moet distantiren van degenen die hun verdeeldheid in hun religie veroorzaken en het opsplitsen in partijen/sektes/stromingen.

Maar wanneer iemand aan een Moslim vraagt: "Wie of wat ben je?", dan het algemene antwoord óf "Ik ben een Soenniet", óf "Ik ben een Shiet". Sommigen noemen zichzelf Hanafi ofShafi of Maliki of Hanbali. Sommigen zeggen 'ik een Deobandi', terwijl anderen weer zeggen 'Ik ben een Barelvi'.


 

3.    Onze Profeet (saws) was een Moslim

 

Iemand kan zulke Moslims vragen: "Wie was onze geliefde Profeet (saws)? Was hij een Hanafi of een Shafi of een Hanbali of een Maliki?" Nee! Hij was een Moslim, net zoals alle andere profeten en boodschappers die Allah voor hem heeft gestuurd.

Het wordt vermeld in hoofdstuk 3 vers 52 van de Qoer'aan dat Jezus (as) een Moslim was. Verder zegt de Qoer'aan in hoofstuk 3 vers 67 dat Ibrahim (as) noch een Jood noch een Christen was, maar een Moslim.

4.    De Qoer'aan zegt dat je jezelf een Moslim moet noemen.

a. Als iemand aan een Moslim de vraag stelt: "Wie ben jij?", dan zou hij moeten zeggen "Ik ben een MOSLIM", niet een Hanafi of Shafi. Surah Fussilat, hoofdstuk 41 vers 33 zegt:

"En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: 'Ik behoor tot de Moslims." [Qoer'aan 41:33]

De Qoer'aan zegt: "en die zegt: "Ik behoor tot de Moslims"

b.
De Profeet (saws) dicteerde brieven aan niet-Moslim koningen en leiders om ze uit te nodigen de Islam te accepteren. In deze brieven vermelde hij een vers uit de Qoer'aan van Surah Ali Imran, hoofdstuk 3 vers 64:

"..zegt dan: "Getuigd dat wij ons aan Allah overgegeven hebben" (met andere woorden, dat wij Moslims zijn).


5.    Respecteer alle grote geleerden van de Islam.

 

We zouden alle grote Islamitische geleerden moeten respecteren, waaronder de vier Imaams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Hanbal en Imam Malik (moge Allah tevreden met hen zijn). Ze waren zeer grote geleerden en moge Allah hen belonen voor hun onderzoek en arbeid. Iemand kan er geen bezwaar tegen hebben als iemand het eens is met de mening en het onderzoek van Imam Abu Hanifa of Imam Shafi, etc. Maar wanneer men wordt gevraagd wie hij is, dan zou hij moeten antwoorden: "Ik ben een Moslim."

Sommigen zullen de hadieth van onze geliefde Profeet (saws) erbij halen van Sunan Abu Dawood, hadieth No. 4579. In deze hadieth wordt er overgeleverd dat de Profeet (saws) hij gezegd: "Mijn oemah zal worden opgesplitst in drieenzeventig sektes."

Deze hadieth zegt dat de Profeet (saws) de opsplitsing in 73 delen voorspeld. Hij zei niet dat de Moslims actief zouden moeten zijn in het verdelen in sektes. De Glorieuze Qoer'aan beveelt ons om gn sektes/partijen te creren. Degenen die de leerstellingen van de Qoer'aan en de Sahih Hadieth volgen en geen verdeling veroorzaken zijn de mensen die de rechte Leiding volgen.

Volgens Tirmidhi Hadieth No. 171 is er overgeleverd dat de Profeet (saws) heeft gezegd: "Mijn Oemmah zal worden opgedeeld in drienzeventig groepen en ze zullen allemaal naar de Hel gaan, behalve één groep." De metgezellen vroegen de Boodschapper van Allah (saws) welke groep dat zou zijn, waarop hij antwoordde: "Het is de groep waar ik en mijn metgezellen bij horen."

De Glorieuze Qoer'aan vermeld in verscheidene verzen, "gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt Zijn Boodschapper". Een ware Moslim zou alleen de Glorieuze Qoer'aan en de Sahih Hadith moeten volgen. Hij kan het eens zijn met de meningen van iedere geleerde, zolang ze volgens de leerstellingen van de Qoer'aan en de Sahih Hadith (Soennah) zijn. Als zulke meningen ingaan tegen het Woord van Allah of de Soennah van Zijn Profeet (saws), dan hebben ze geen gewicht en tellen ze niet, hoeveel kennis deze geleerde ook bezit.

Als de Moslims de Qoer'aan eerst eens met verstand zouden lezen en zich zouden hechten aan de Sahih Hadieth, dan zullen insha Allah, de meeste van deze verschillen uit de wereld worden geholpen en zouden de Moslims zich weer kunnen verenigen als één Moslim Ummah.

Einde.