Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE ISLAM EN HET CHRISTENDOM, door Dr. Zakir Naik

 

Hieronder vind je een aantal overeenkomsten / Overeenkomstige leerstellingen in De Qoer'aan en De Bijbel (die Moslims volgen, maar de Christenen niet)

"Zeg O Lieden van het Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen." Als zij zich dan afwenden, zegt dan: "Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben." (Qoer'aan 3: 64)

Hij (Moesa) zei:" O Heer, verruim mijn borst. En maak mijn taak gemakkelijk voor mij. En verlos mij van het gebrek in mijn tong. Zodat zij mijn woorden zullen begrijpen." (Qoer'aan 20:25-28)

Ik groet jou op dezelfde manier als Jezus (aws) groette in het Hebreeuws.

'Sholam alay kum' (Bijbel Lukas, 14:36).

Of de Islamitische groet in het arabisch: Assalaamu alay kum.

Beiden betekenen: "Vrede zij met jou".


I. ISLAM

1.     DEFINITIE

A.     Betekenis van Islam:

(i)                 Islam is afkomstig van het word salaam, dat 'vrede' betekend.

(ii)               Volledige overgave aan de Wil van Allah (swt)

B.      Betekenis van 'Moslim' = Diegene die zich overgeeft aan de wil van Allah.

C.     Islam is niet een nieuwe religie, die is ontdekt door de Profeet Mohammed (saws)

2.     BOODSCHAPPERS IN DE ISLAM

A.

Aan elke natie is een Boodschapper of een Profeet gezonden "Voorwaar, Wij hebben jou met de Waarheid gezonden, als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. En er was geen volk, of er verkeerde onder hen een waarschuwer" [Qoer'aan 35:24] /

"En degenen die ongelovig zijn, zeggen: "Waarom is er geen Teken van zijn Heer naar hem (Moehammed) neergezonden?" Voorwaar, jij bent slechts een waarschuwer en voor elk volk is er een leider (Profeet)" [Qoer'aan 13:7]

         25 Profeten zijn bij naam genoemd in de Qoer'aan.

         De Islam het enige niet-christelijke geloof dat gelooft in Jezus (aws).

         Er staan alleen verhalen van sommige Profeten vermeldt in de Qoer'aan

" En (Wij zonden) Boodschappers waarover Wij jou reeds verhaald hebben en (Wij zonden) Boodschappers waarover Wij jou niet verhaald hebben. En Allah voerde een gesprek met Mesa" [Qoer'aan 4:164] /

 

"En voorzeker, Wij hebben vóór jou Boodschappers gezonden. Over sommigen van hen hebben Wij verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld. En het paste een Boodschapper niet om met een Teken te komen zonder de toestemming van Allah. Wanneer dan het bevel van Allah is gekomen, dan wordt er volgens de Waarheid bepaald. En dan verliezen de opstandigen." [Qoer'aan 40:78]

         Er zijn meer dan 124.000 Boodschapper gezonden, volgens de Hadith.

B.      Eerdere Boodschapper waren alleen gezonden voor hun eigen mensen en natie, en hun complete boodschap was alleen bedoeld voor een bepaalde tijd (periode).

C.     Mozes (aws) was alleen gezonden voor de Joden.

D.     Jezus (aws) was alleen gezonden voor de Joden.

"En als een Boodschapper voor de Kinderen van Isral, (die zegt:) "Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie (iets) uit de klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie als jullie gelovigen zijn."[Qoer'aan 3:49] /

"5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.

6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israls" [Bijbel, Matheus 10:5-6] /.

"24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israls." [Bijbel, Matheus 15:24].

E.      De Profeet Mohammed (saws) is de Laatste Boodschapper voor de gehele mensheid "Mohammed is niet de vader van n van jullie mannen, maar hij de Boodschapper van Allah en de laatste der Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken "[Qoer'aan 33:40] /

"En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden [Qoer'aan 21:107] /

"En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet [Qoer'aan 34:28] /

Sahih Boekhari vol.1 Boek van Salaah, hoofdstuk 56, hadith no. 429).

F.      De Profeet Mohammed (saws) werd voorspeld in de Bijbel

"(Zij zijn) degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij bij hen, inde Taurat en in de Indjl beschreven vinden.." [Qoer'aan 7:157] /

"En (gedenkt) toen Îsa, de zoon van Maryam, zei: "O Kinderen van Isral, voorwaar ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Taurat en als een verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmed". Toen hij dan met de duidelijke bewijzen tot hen kwam zeiden zij: "Dit is duidelijke toverij." [Qoer'aan 61:6] /

"18 Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal." [Bijbel, Deuteronomium 18:18] /

"12 Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen." [Bijbel, Jesaja 29:12] /

"16 Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!" [Hooglied 5:16] /

"7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden." [Johannes 16:7] /

"12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen."[Johannes 16:12-14]

3.     OPENBARINGEN VAN GOD

A.     Er zijn meerdere Openbaring gezonden door Allah -

"En voorzeker, Wij hebben Boodschappers vóór jou gezonden. En Wij maakten voor hen echtgenoten en nakomelingen. En het is niet aan de Boodschapper om een Vers te brengen, tenzij met verlof van Allah. Voor elke periode is er een Boek" [Qoer'aan 13:38.]

Met naam, wordt er van vier gesproken in de Qoer'aan.

B.      (i) De Qoer'aan is de Laatste en Finale Openbaring

(ii) Alle eerdere Openbaringen voor de Qoer'aan waren alleen bedoeld voor een bepaald volk in een bepaalde tijd.

(iii)              De Qoer'aan is geopenbaard voor de gehele mensheid

"Alif, Lm, R. (Dit is) een Boek dat Wij aan jou (O Mohammed) neergezonden hebben, opdat jij de mensen uit de duisternissen naar het licht zult voeren, met verlof van hun Heer, naar het Pad van de Almachtige, de Geprezene" [Qoer'aan 14:1] /

"De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding vood e mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Furqan." [Qoer'aan 2:185] /

"Voorwaar, Wij hebben in Waarheid het Boek voor de mensen aan jou gezonden. Wie dan de Leiding aanvaardt; het is ten gunste van zichzelf; maar wie dwaalt; hij dwaalt slechts tegen zichzelf. En jij (O Mohammed) bent geen verantwoordelijke over hen." [Qoer'aan 39:41]


II PILAREN VAN DE ISLAM:

1. Tawheed: Monothesme

 1. La ilaha illalahu, Mohammedan Rasoelullah

(Sahih Boekhari, Vol. 1 Hadith no. 7)

Geloof in Allah en de Laatste Dag en de Engelen en de Boeken en de Boodschapers

"Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de Schrift en de Profeten..." [Qoer'aan 2:177]

Het aanbidden van Een God

"Zeg: "O Lieden van het Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatse." Als zij zich dan afwenden, zegt dan: "Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben." [Qoer'aan 3:64].

Het concept van God:

" Zeg: "Hij is Allah, de Enige

Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.

Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt.

En niet n is aan Hem gelijkwaardig" [Qoer'aan 112:1-4] /

"4 Hoor, Isral! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!" [Bijbel, Deuteronomium 6:4] /

"29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Isral! de Heere, onze God, is een enig Heere."[ Markus 12:29]

 1. Shirk - De grootste zonde

" Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten toegekend worden, maar Hij vergeeft daarnaast alles, aan wie Hij wil. En wie aan Allah deelgenoten toekent: die heeft waarlijk een geweldige zonde verzonnen" [Qoer'aan 4:48] /

"Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, waarlijk, hij heeft ver gedwaald." [Qoer'aan 4:116] /

"2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;" [Bijbel, Exodus 20:2-5]

"7 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

8 Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van hetgeen boven in den hemel, of onder op de aarde is; of in het water onder de aarde is;

9 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, en aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;" [Bijbel, Deuteronomium 5:7-9]

 1. Jezus (aws) is geen God. Hij heeft nooit gezegd of beweert dat hij Goddelijk is.

"Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: "Allah is de Mash, zoon van Maryam." Hoewel de Mash zei: "O Kinderen van Isral, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer." Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En de bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers." [Qoer'aan 5:72]

"28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik." [Bijbel, Johannes 14:28] /

"29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders." [Bijbel, Johannes 10:29] /

"28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen." [Bijbel, Matheus 12:28] /

"20 Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen." [Bijbel, Lukas 11:20] /

"30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft."[Bijbel, Johannes 5:30] /

"22 Gij Isralietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;" [Bijbel, Handelingen 2:22].

 1. 99 Attributen van de Almachtige God

"Zeg: "Roept Allah aan of roept de Barmhartige aan. Waarbij jullie Hem ook aanroepen: aan Hem behoren de Schone Namen." [Qoer'aan 17:110].

 1. De voorkeur om de naam 'Allah' te gebruiken boven het woord 'God', omdat er met het woord 'God', "gespeeld" kan worden. 'Allah' staat in de Bijbel - Eli, Eli, Lama Sabachthani

"34 En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten?" [Bijbel, Markus 15:34] /

"46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!" [Bijbel, Matheus 27:46]

2. Salaah (gebed)

A.     Niet alleen Gebeden maar herprogrammering

"O, jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn onreinheden die tot het werk van de satan behoren, vermijdt deze (zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen." - "Voorwaar, de sata wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie veroorzaken met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en de salat (gebed): houdt ermee op!" [Qoer'aan 5:90-91] /

"En eet niet onderling van jullie bezittingen op onwettige wijze door deze (bezittingen op misleidende wijze) voor de rechters te brengen, zodat jullie op zondige wijze van een gedeelte van de bezittingen van de mensen kunnen eten, terwijl jullie het weten." [Qoer'aan 2:188].

B.      Gebeden houden je af van schaamtevolle en slechte daden

"Draag voor (O Mohammed) wat aan jou in het Boek geopenbaard is en onderhoud de salat. Voorwaar, de salat weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah (de salat) is groter en Allah weet wat jullie bedrijven." [Qoer'aan 29:45].

C.     Gebedstijden - voor een gezonde ziel, vijf keer per dag

"Onderhoud de salat na het hoogtepunt van de zon tot donkerte van de nacht en het Fadjr-gebed. Voorwaar, van het Fadjr-gebed wordt getuigd (door Engelen)." [Qoer'aan 17:78] /

"Wees daarom geduldig (O Mohammed) met wat zij zeggen en prijs de lof van jouw Heer vóór de zonsopgang en vóór haar ondergang en tijdens de nacht en prijs (Hem) op de uiteinden van de dag. Hopelijk ben jij tevreden." [Qoer'aan 20:130]

D.     Schoenen uitdoen voordat men de moskee betreedt:

Openbaring van Allah aan Mozes

"En toen hij daar aankwam, werd hij geroepen: "O Mesa!" - "Voorwaar, ik ben jouw Heer, dus trek jouw sandalen uit: voorwaar, jij bevindt je in de heilige vallei Thoewa." [Qoer'aan 20:11-12]

"En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land" [Exodus 3:5] /

"En de Heere zeide tot hem: Ontbind de schoenen van uw voeten; want de plaats in welke gij staat, is heilig land. " [Handelingen 7:33]

Men kan bidden met de schoenen aan

Soenan Abu Dawood - Vol. 1, Boek van Salaah, Hoofdstuk 240, Hadith no. 652-653

E.      Hygine en wassing:

" O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de salat, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels. Indien jullie djoenoeb zijn, reinigt jullie dan. En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als een van jullie van het toilet gekomen is, of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakt (via geslachtsgemeenschap) en jullie vinden geen water: verricht dan Tayammoem met schone aarde. En wrijft ermee over jullie gezichten en jullie handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen, zodat Hij Zijn genieting voor jullie vervolmaakt. Hopelijk zullen jullie dankbaar zijn." [Qoer'aan 5:6] /

"En Mozes en Aaron, en zijn zonen wiesen daaruit hun handen en hun voeten. Als zij ingingen tot de tent der samenkomst, en als zij tot het altaar naderden, zo wiesen zij zich, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had. " [Bijbel, Exodus 40:31-32].

F.      Mentale voorbereiding

G.     Sta schouder aan schouder tijdens het gebed

Sahih Boekharie - Vol. 1, Boek van Adhaan, hoofdstuk 75, hadith no. 692

Abu Dawood - Vol. 1, Boek van Salaah, hoofdstuk 245, hadith no. 666

Sujud - ter aardewerping

Om je gedachten, ziel en lichaam nederig op te stellen

(i)                 De Sujud wordt 92 keer vermeldt in de Qoer'aan

"O Maryam, gehoorzaam je Heer en kniel je voor hem neer en buig je met de buigenden." [Qoer'aan 3:43] /

"O jullie die geloven: buigt en knielt en aanbidt jullie Heer en doet het goede. Hopelijk zullen jullie welslagen." [Qoer'aan 22:77]

(ii)               Ter aarde werping in de Bijbel

"Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende" [Bijbel, Genesis 17:3] / "Toen gingen Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent der samenkomst, en zij vielen op hun aangezichten; en de heerlijkheid des HEEREN verscheen hun." [Numeri 20:6] /

"En Hij zeide: Neen, maar Ik ben de Vorst van het heir des HEEREN: Ik ben nu gekomen! Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot Hem: Wat spreekt mijn Heere tot Zijn knecht?" [Jozua 5:14] /

"En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan? doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt." [Matheus 26:39]

3 .Zakaah

A.     Betekenis (het doel ervan): Reiniging en Groei.

B.      Beschrijving: 2,5% van spaargeld en geld boven een bepaald vermogen, dat elk maan-jaar wordt geschonken aan liefdadigheid. "Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en de Moe'allaf en voor (het vrijkopen) van de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs." [Qoer'aan 9:60].

C.     Als ieder mens Zakaah zou geven dan zou er geen enkele persoon meer sterven van de honger.

D.     Rijkdom (geld) blijft niet alleen rondcirkelen bij de rijken en vooraanstaanden.

E.      "Wat Allah ook aan buit gegeven heeft, afkomstig van de bewoners van de steden, het is voor Allah en de Boodschapper, en de verwant; en de wezen; en de armen, en de reiziger zonder proviand, zodat deze (rijkdom) niet rondgaat onder de rijken van jullie." [Qoer'aan 59:7]

F.      "Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods." [1Petrus 4:10]

4.     SAUM - VASTEN

A.     Beschrijving: een maan-maand, met ander woorden, gedurende de maand Ramadan, elk maan-jaar, moeten Moslims vasten. Dit betekent, zichzelf onthouden van eten, drinken, gemeenschap, van zonsopgang tot zonsondergang.

B.      Voordelen: het aanleren van zelf-controle. Als je je hongergevoelens onder controle kan houden, dan kun je bijna al je begeertes/verlangens onderdrukken. Het verhoogt de sprituele bewustheid.

" O jullie die geloven, het vasten is voor jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen." [Qoer'aan 2:183].

C.     Medicinale voordelen (gezondheid):

a.                 het vermindert het werk van de darmen en andere ingewanden, het geeft ze rust.

b.                 het verlaagt het cholestorol-gehalte.

D.     Het ontmoedigt roken, alcoholisme en andere verslavingen.

E.      De Bijbel schrijft Vasten voor:

"Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten" [Bijbel, Matheus 17:21] /

"En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten." [Bijbel, Markus 9:29]

5.     HAJJ

A.     Beschrijving: Bedevaart naar Mekka, tenminste 1 x in het leven, als jij je het kan veroorloven.

B.      Universele Broederschap: 2,5 miljoen (of meer) mensen van alle kanten van de wereld komen samen, dragen twee stuks ongezoomde kleding, voorkeur wit. Men kan hier niet zien wie rijk of arm is, iedereen lijkt op elkaar, qua kleding.

"O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend." [Qoer'aan 49:13].

C.     Belang en betekenis van de Ka'aba - Moslims aanbidden de Kaaba niet.

"Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God! Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela. Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan, stellen zij Hem tot een fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken." [Bijbel, Psalmen 84:4-7]

III: ISLAM EEN COMPLETE LEVENSWIJZE

Deze vijf pilaren vertegenwoordigen niet de complete Islam. Maar, als deze pilaren sterk zijn, dan zal het "bouwwerk" sterk zijn.

1.     MENSEN ZIJN GECREEËRD OM ALLAH TE AANBIDDEN

 1. De djinns en de mensen zijn gecreerd om Allah te aanbidden

"En Ik heb de Djinn's en de mensen slechts geschapen om Mij te dienen." Qoer'aan 51:56

 1. De betekenis van Ibaadah - stam woord Abd, dit betekend 'slaaf'..

2.     DE BEVELEN VAN OPVOLGEN, IS JE EIGEN WIL ONDERWERPEN AAN ALLAH

 1. Wegblijven van alcohol

"O jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn onreinheden die tot het werk van de satan behoren, vermijdt deze zaken dus. Hopelijk zullen jullie welslagen!" [Qoer'aan 5:90]

"De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn." [Bijbel, Spreuken 20:1] /

"En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;" [Bijbel, Efezirs  5:18]

 1. Afblijven van verboden voedsel

"Op deze dag zijn alle goede (zaken) voor jullie toegestaan gemaakt, en het voedsel (geslachte dieren) van de Lieden van de Schrift is jullie toegestaan en jullie voedsel is hun toegestaan." [Qoer'aan 5:5] /

"Voorwaar, Hij heeft slechts voor jullie verboden het gestorvene (het niet ritueel geslachte), het bloed, het varkensvlees, en dat waarover (bij het slachten) een andere naam dan die van Allah is uitgesproken. Maar wie door nood gedwongen is, zonder dat hij het wenst, en niet overdrijft, dan is het voor hem geen zonde. Voorwaar, Allah is Meest Vergevensgezind, Meest Barmhartig." [Qoer'aan 2:173] /

"Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed, het vlees van de varkens en hetgeen waarover anders (dan de Naam) van Allah is uitgesproken, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene en dat waar de wilde dieren van gevreten hebben - behalve wat jullie geslacht hebben - en (verboden zijn) wat op de afgodsaltaren geslacht is en wat jullie met pijlen verloten. Dat is een zware zonde. Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van ) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. En wie door honger gedwongen is, zonder neiging tot zonde: Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig," [Qoer'aan 5:3] /

"Zeg: "Ik vind in wat aan mij is geopenbaard geen verbod dat een eter iets eet, behalve wanneer het een kadaver dier is, of stromend bloed, of varkensvlees. Want voorwaar, het is onrein, of zwaar zondig waarover iets anders dan de Naam van Allah is uitgesproken. Wie dan door nood gedwongen is (daarvan te eten), zonder dat hij het wenst en zonder dat hij overdrijft: voorwaar, dan is jouw Heer Vergevensgezind, Meest Barmhartig." [Qoer'aan 6:145] /

"Voorwaar, Hij heeft jullie het kadaver en het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover ander dan (de Naam van ) Allah afgeroepen is verboden. En wie ertoe genoodzaakt is, zonder begeerte en zonder overdrijving: voorwaar, Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig." [Qoer'aan 16:115].

(i)               Dood vlees

"En alle ziel onder de inboorlingen of onder de vreemdelingen, die een dood aas of het verscheurde zal gegeten hebben, die zal zijn klederen wassen, en zich met water baden, en onrein zijn tot aan den avond; daarna zal hij rein zijn." [Bijbel, Leviticus 17:15] /

"Gij zult geen dood aas eten; den vreemdeling, die in uw poorten is, zult gij het geven, dat hij het ete, of verkoopt het den vreemde; want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God. Gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder." [Bijbel, Deuteronomium 14:21].

(ii)             Bloed

"Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. " [Bijbel, Genesis 9:4] /

"Want het is de ziel van alle vlees; zijn bloed is voor zijn ziel; daarom heb Ik tot de kinderen Israels gezegd: Gij zult geens vleses bloed eten; want de ziel van alle vlees, dat is zijn bloed; zo wie dat eet, zal uitgeroeid worden. " [Leviticus 17:14] /

"Alleenlijk het bloed zult gijlieden niet eten; gij zult het op de aarde uitgieten als water." [Deuteronomium 12:16]

"En men boodschapte het Saul, zeggende: Zie, het volk verzondigt zich aan den HEERE, etende met het bloed. En hij zeide: Gij hebt trouwelooslijk gehandeld; wentelt heden een groten steen tot mij." [Samuel 14:33] /

"Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel." [Handelingen 15:29].

(iii)           Varkensvlees is verboden (ook in de Bijbel)

"Ook het zwijn, want dat verdeelt wel den klauw, en klieft de klove der klauwen in tweeen, maar herkauwt het gekauwde niet; dat zal u onrein zijn. Van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas niet aanroeren, zij zullen u onrein zijn." [Bijbel, Leviticus 11:7-8] /

"Ook het varken; want dat verdeelt zijn klauw wel, maar het herkauwt niet; onrein zal het ulieden zijn; van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas zult gij niet aanroeren." [Deuteronomium 14:8] /

"Ik heb Mijn handen uitgebreid, den gansen dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Een volk, Mij geduriglijk tergende in Mijn aangezicht, in hoven offerende, en rokende op tichelstenen; Zittende bij de graven, zo vernachten zij bij degenen, die bewaard worden, etende zwijnenvlees, en er is sap van gruwelijke dingen in hun vaten. Die daar zeggen: Houd u tot uzelven, en naak tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Dezen zijn een rook in Mijn neus, een vuur, den gansen dag brandende. Ziet, het is voor Mijn aangezicht geschreven; Ik zal niet zwijgen, maar Ik zal vergelden, ja, in hun boezem zal Ik vergelden;" [Jesaja 65:2-6]

(iv)           Voedsel waarover andere namen dan Allah zijn afgeroepen

"Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel." [Bijbel, Handelingen 15:29] /

 

"Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaam houden, die Balak leerde den kinderen Israels een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren." [Openbaring 2:14]

 1. C: 

(i)                 Eerlijk zijn in je Handel

(ii)               Je buren helpen

(iii) Je onthouden van Roddel

" Wee elke lasteraar en roddelaar. Degenen die bezit verzamelen en het telkens telt. Hij denkt dat zijn bezit het eeuwiglevend maakt." [Qoer'aan 104:1-3] /

"O jullie die geloven, laat een volk niet een ander volk beledigen, het kan zijn dat zij (die beledigd worden) beter zijn hen; en laat sommige vrouwen geen andere vrouwen beledigen, het kan zijn dat zij beter zijn dan hen. En hoont elkaar niet, en belastert elkaar niet met bijnamen. De slechtste naam is de verdorven (naam), na het geloof (ontvangen te hebben). En wie geen berouw toont: zij zijn de onrechtplegers.

O jullie die geloven, vermijdt de meest kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig." [Qoer'aan 49:11-12].

(v)                   De ouders gehoorzamen en respecteren

"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zegt dan nooit "foei" tegen hen, snauw hen niet af en spreekt tot hen een vriendelijk woord.

En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: "O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was." [Qoer'aan 17:23-24].

(vi)             Celibatair leven of in een klooster (als monnik) leven is verboden in de Islam

Sahih Boekhari: Vol.7 Boek van Nikah, hoofdstuk no.3, hadith no. 4.

(vii)           Liefdevol, aardig en rechtvaardig zijn voor je vrouw

"O jullie die geloven, het is jullie niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven, noch te verhinderen om wat jullie aan hen gegeven hebben mee te nemen, behalve als zij duidelijk ontucht pleegde. En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft." [Qoer'aan 4:19]

(viii)          Je onthouden van overspel

"En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg." [Qoer'aan 17:32]

Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. "Bijbel, Matheus 5:27

 1. Je bescheiden kleden

(i)                 "Zeg (O Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven." [Qoer'aan 24:30] /

Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan Matheus 5:28

(ii)               "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broeders, of de zonen van hun broeders, of de zonen van hun zusters, of hun vrouwen of slavinnen waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog de op de 'Aurt van vrouwen letten. En laten zij niet met hun voeten stampen om hun sieraden die zij verbergen te laten kennen. En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen." [Qoer'aan 24:31]

(iii)              Zes criteria voor de Hijaab in de Islam

"Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is den HEERE, uw God, een gruwel." [Bijbel, Deutoronomium 22:5]

"Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;" [Bijbel, 1.Timothes 2:9, mbt Maryam]

"Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke" [Bijbel. 1. Korinthirs 11:5-6]

 1. Besnijdenis

"En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op den achtsten dag; en Izak gewon Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen." [Bijbel, Handelingen 7:8] /

"Daarom heeft Mozes ulieden de besnijdenis gegeven (niet dat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen), en gij besnijdt een mens op den sabbat." [Bijbel, Johannes 7:22] /

"En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was." [Bijbel, Lukas 2:21]

 1. In het kort, elke Moslim zou zich moeten houden aan de Geboden van Allah, swt, en Zijn Boodschapper de Profeet Mohammed (saws) en zou zich moeten onthouden van alle zaken die Zij hebben verboden.

CONCLUSIE

(a)  Als een Christen een persoon is die de leerstellingen van Christus (Jezus as) volgt en niet iemand die Christus (Jezus as) aanbid (dan zijn wij, als Moslims, meer Christen dan de Christenen zelf).

(b)  Een Moslim is een persoon die zijn of haar wil overgeeft aan Allah.

Jezus, as, zei: " .. want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft"., met andere woorden een Moslim [Bijbel, Johannes 5:30].

(c)  "Jij zult zeker vinden dat de mensen die het sterkst in vijandschap tegenover de gelovigen zijn, de Joden en degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen zijn; en jij zult zeker vinden dat zij die het dichts bij in liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen: "Voorwaar, wij zijn Christenen." Dat is omdat er onder priesters en monniken zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn.

En wanneer zij horen wat aan de Boodschapper geopenbaard is, zie jij hun ogen van de tranen overvloeien, omdat zij de Waarheid herkennen. Zij zeggen: "Onze Heer, wij geloven, schrijf ons dus op bij de getuigen." [Qoer'aan 5:82]