Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

PROFEET MOHAMMED (SAWS) IN DE BIJBEL, DOOR DR. ZAKIR NAIK

De Profeet Mohammed (saws) in het Oude Testament:

De Qoer'aan zegt in Soerah Al-Araf, 7: 157)

"Hun, die de boodschapper, de ongeletterde profeet volgen, die zij in de Torah en het Evangelie beschreven vinden, ."

1.     MOHAMMED (SAWS) VOORSPELD IN HET BOEK VAN DEUTERONOMIUM:

God, de Almachtige spreekt tot Moesa (as) in het boek van Deuteronomium, hoofdstuk 18, vers 18:

"Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal"

De Christenen zeggen dat deze voorspelling refereert aan Jezus (as), want Jezus (as) was zoals Mozes (as). Mozes (as) was een Jood, net zoals Jezus (as) een Jood was. Mozes (as) was een Profeet, net zoals Jezus (as) een Profeet was.

Als dit de enige twee criteria zijn waar volgens deze voorspelling aan zou moeten worden voldaan, dan zouden alle profeten na Mozes (as), zoals Salomon, Isaiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Malachi, Johannes de Baptist etc., aan deze voorspelling voldoen, want ze waren allemaal zowel Joden als Profeten.

Echter, is het de Profeet Mohammed (saws) die is zoals Mozes (Moesa) (as):

i.                    Beiden hadden een vader en een moeder, terwijl Jezus (as) op een wonderbaarlijke wijze was geboren zonder mannelijke tussenkomst.

"De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest." (Bijbel Matheus 1:18)

"En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden". (Bijbel, Lukas 1:35)

"42. Toen zeiden de engelen: "O, Maria, Allah heeft u uitverkoren en u gereinigd en u boven de vrouwen aller volkeren uitverkoren." 43. "O, Maria, wees uw Heer gehoorzaam en werp u neder en aanbid met degenen, die aanbidden." 44. Dit is een van de tijdingen van het ongeziene, die wij u openbaren. En gij waart niet bij hen toen zij lootten (om te zien), wie hunner de voogd van Maria zou zijn, noch waart gij bij hen, toen zij met elkander redetwistten. 45. Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Jezus, zoon van Maria, geerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn. 46. En hij zal tot het volk spreken in de wieg en op middelbare leeftijd en hij zal n der rechtvaardigen zijn." 47. Zij zeide: "Heer, hoe zal ik een zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?" Hij zeide: "Zo schept Allah, wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: "Wees" en het wordt."

(Qoer'aan Ali 'Imraan 3:42-47)

ii.                   Beiden waren getrouwd en hadden kinderen. Jezus (as), was volgens de Bijbel niet getrouwd en had ook geen kinderen.

iii.                 Beiden stierven een natuurlijke dood. Jezus (as) is, volgens de Bijbel, opgestaan uit de dood.

"157. En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet, 158. Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs." (Qoer'aan An-Nisa 4:157-158)

"Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal." (Bijbel, Deuteronomium 18:18)

Mohammed (saws) komt uit het midden van de broeders van Moesa (as). De Arabieren zijn de broeders van de Joden. Ibraham (as) had twee zonen: Ismal en Isaac (as). De Arabieren zijn nakomelingen van Ismal (as) en de Joden zijn het nageslacht van Isaac (as).

Woorden in de mond:

De Profeet Mohammed (saws) was ongeletterd (analfabeet) en elke openbaring die hij ontving van God, Verheven is Hij, herhaalde hij mondeling.

iv) Beide, naast dat ze Profeten waren, waren ook koningen, met andere woorden, het opleggen van straffen. Jezus (as) zei:" Mijn koninkrijk is niet van deze wereld." (Bijbel, Johannes 18:36)

v) Beiden waren geaccepteerd als Profeet, door de mensen tijdens hun leven, maar Jezus (as) werd afgewezen door zijn volk. Johannes, hoofdstuk 1, vers 11 zegt:" Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen."

vi) Beiden brachten nieuwe wetten en regels voor hun volk. Jezus (as) bracht, volgens de Bijbel, geen nieuwe wetten.

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen." (Bijbel Matheus 5:17-18)

2.      Het wordt genoemd in het boek van Deuteronomium, hoofdstuk 18:19

"En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken."

3.     Mohammed (saws) is voorspeld in het boek van Jesaja:

Het wordt genoemd in het boek van Jesaja, hoofdstuk 29, vers 12:

"Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen"

Toen de aardsengel Jibriel (as), Mohammed (saws) beval, door te zeggen Iqra- "Lees", waarop hij antwoordde: "Ik kan niet lezen".

4.     De Profeet Mohammed (saws) is in het Oude Testament genoemd bij naam:

De Profeet Mohammed (saws) wordt genoemd bij naam, in Hooglied 5, vers 16:

"Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jerusalem."

"Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!"

In de Hebreeuwse taal wordt 'im' toegevoegd uit respect. Op dezelfde manier is 'im' toegevoegd achter de naam van de Profeet Mohammed (saws), zo wordt het Muhammadim. In de Nederlandse vertaling hebben ze zelfs de naam van de Profeet Mohammed (saws) vertaald, als mijn Liefste, maar in het Hebreeuwse Oude Testament, is de naam van de naam van de Profeet Mohammed (saws) nog steeds aanwezig.

De Profeet Mohammed (saws) in het Nieuwe Testament:

Qoer'aan Surah As-Saff 61:6. "En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Isral, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog."

1.     Johannes, hoofdstuk 14, vers 16:

"En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;"

2.     Johannes, hoofdstuk 15, vers 26:

"Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen."

3.     Johannes, hoofdstuk 16, vers 7:

"Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden."

"Ahmed" of "Mohammed" wat "de prijzenswaardige" of "degene die prijst" betekent, is bijna de vertaling van het Griekse woord Periclytos. In Johannes 14:16, 15:26 en 16:7. Het woord 'Trooster' wordt gebruikt in de Nederlandse vertaling voor het Griekse woord Paracletos, wat advocaat of aardige vriend betekend in plaats van een trooster. Paracletos is een scheve interpretatie van Periclytos. Jezus (as) heeft Ahmed voorspeld met toenaam. Zelfs het griekse woord Paraclete verwijst naar de Profeet (saws), die een zegen is voor alle schepsels.

Sommige christenen zeggen dat de Trooster die wordt genoemd in deze voorspellingen wijst naar de Heilige Geest. Ze vergeten te realiseren dat de voorspelling duidelijk zegt, dat, alleen als Jezus (as) weggaat, de Trooster zal komen. In de Bijbel staat dat de Heilige Geest al aanwezig was op de aarde voor de geboorte van Jezus (as) en gedurende het leven van Jezus (as), bijvoorbeeld toen Jezus (as) werd gedoopt, etc. Dus deze voorspelling duidt op niemand anders dan de Profeet Mohammed (saws).

4.     Johannes, hoofdstuk 16, vers 12-14:


"Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen"

De Geest van de Waarheid, wanneer we spreken over deze voorspelling, die refereert aan niemand anders dan de Profeet Mohammed (saws)

Opmerking: Alle citaten uit de Bijbel zijn genomen uit de Nederlandse Statenvertaling.