Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

Boeddhisme

 

 

I DE BOEDDHISTISHE GESCHRIFTEN

Historische kritiek heeft bewezen dat men de originele leer van Boeddha nooit te weten kan komen. Het blijkt dat Gautama Boeddha's leerstellingen door zijn discipelen uit het hoofd werden geleerd. Na de dood van Boeddha werd er een vergadering (bespreking) gehouden in Rajagaha, zodat de woorden van Boeddha konden worden gereciteerd en men het met elkaar hierover eens kon worden. Er waren verschillende meningen en tegenstrijdige herinneringen tijdens de vergadering.

De mening van Kayshapa en Ananda, die belangrijke discipelen waren van Boeddha werd de voorkeur gegeven. Honderd jaar later, werd een tweede vergadering (bijeenkomst) gehouden in Vesali. Pas 400 jaar na de dood van Boeddha, werden zijn leer en leerstellingen opgeschreven. Er werd weinig aandacht gegeven aan de authenticiteit, onvervalstheid en zuiverheid van deze zaken.

Boeddhistische Geschriften kunnen worden opgedeeld in Pali en Sanskrit Literatuur:

A.       Pali Literatuur:

De Pali Literatuur (letterkunde) werd gemonopoliseerd door de Hinayana sekte van het Boeddhisme.

Tri Pitaka

De belangrijkste van alle Boeddistische Geschriften is de TRI-PITAKA, die in Pali tekst is. Het wordt verondersteld de vroegste (oudste) opgeschreven Boeddhistische literatuur te zijn, het is geschreven in de 1e eeuw voor Christus.

De TRI-PITAKA of de Drie Baskets van de wet is samengesteld in drie boeken:

  1. Vinaya Pitaka: 'Regels van Gedrag"

Dit is een boek van discipline en heeft voornamelijk te maken met de regels van de orde.

  1. Sutta Pitaka: 'Gesprekken'

Het is een collectie van preken en dialogen (gesprekken) van Gautama Boeddha en gebeurtenissen in zijn leven. Het is de meest belangrijke Pitaka en bevat vijf divisies, bekend als: Nikayas. Dhammapada is de meest bekende Pali literatuur en bevat aforismes en korte verklaringen die de waarheid verslaan.

  1. Abhidhamma:' Analyses van de Leer'

Deze derde basket bevat bovennatuurlijke leerstellingen en staat bekend als Boeddhistische bovennatuurlijkheid. Het is een analytische en logische uitvoerige behandeling van de twee eerste pitakas. Het bevat analyses en verklaringen van de Boeddistische leer.

B.       Sanskrit Literatuur:

Sanskrit Literatuur was de voorkeur van de Mahayana. Sanskrit Literatuur is nog niet samengevat tot een collectie of een Algemene Richtsnoer (lijst van erkende heilige boeken) zoals de Pali Literatuur. Dus veel van de originele Sanskrit Literatuur is verloren gegaan. Sommigen werden vertaald in andere talen zoals Chinees en worden nu weer terugvertaald in het Sanskrit.

  1. Maha vastu: 'Subliem Verhaal'

Mahavastu is het bekendste werk in het Sanskrit, welke is hersteld vanuit zijn Chinese vertaling. Het bevat grote collecties van legendarische verhalen.

  1. Lalitavistara

Lalitavistara is een van de heiligste werken van de Sanskrit Literatuur. Het komt uit de eerste eeuw, 500 jaar na de dood van Boeddha. Het bevat wonderen die de bijgelovige mensen toekennen aan Boeddha.

II LEERSTELLINGEN VAN BOEDDHA:

A.     Nobele waarheden

De voornaamste leerstellingen van Gautama Boeddha kunnen worden opgesomd in, wat de Boeddhisten de "Vier Nobele Waarheden" noemen.

Eerste - Er is lijden en ellende in het leven

Tweede - De oorzaak van het lijden en de ellende is verlangen

Derde - Lijden en ellende kunnen worden verwijderd door het verlangen te verwijderen

Vierde - Verlangen kan worden verwijderd door het Achtvoudige Pad te volgen

B.     Het Nobele Achtvoudige Pad:

(i)                 Goede (correcte/juiste) Intentie

(ii)               Goede Gedachten

(iii)              Goede Spraak

(iv)             Goede Handelingen

(v)              Goed Levensonderhoud

(vi)             Goede Inspanning (prestaties)

(vii)           Goede Opmerkzaamheid

(viii)          Goede Meditatie

C.     Nirvana:

Nirvana betekent letterlijk: "het doen uitsterven, het doven, uitblazen". Volgens het Boeddhisme, is dit het ultieme doel van het leven en kan met verschillende woorden worden omschreven. Het is een beindiging van alle ellende, verdriet, dat kan worden bereikt door alle verlangens te verwijderen, door het volgen van het Achtvoudige Pad.

 

 

III DE FILOSOFIE VAN HET BOEDDHISME IS TEGENSTRIJDIG:

Zoals al eerder is vermeld, zijn de voornaamste leerstellingen van het Boeddhisme opgesomd in de Vier Nobele Waarheden:

(i) Er is lijden en ellende in het leven

(ii) De oorzaak van het lijden en de ellende is verlangen

(iii) Lijden en ellende kunnen worden verwijderd door het verlangen te verwijderen

(iv) Verlangen kan worden verwijderd door het Achtvoudige Pad te volgen

Deze filosofie van het Boeddhisme is tegenstrijdig of zijn doel voorbijstrevend want de derde waarheid zegt 'lijden en ellende kan worden verwijderd door het verlangen te verwijderen' en de vierde waarheid zegt dat 'verlangen kan worden verwijderd door het Achtvoudige Pad te volgen'.

Nu.,voor elk persoon die het Boeddhisme volgt zou eerst het verlangen moeten hebben om De Vier Nobele Waarheden en Het Achtvoudige Pad te volgen. De Derde Nobele Waarheid zegt dat het verlangen zou moeten worden verwijderd. Als je verlangen hebt verwijderd, hoe kunnen we dan de Vierde Nobele Waarheid volgen (Het volgen van het Achtvoudige Pad, zonder dat we het verlangen hebben om het Achtvoudige Pad te volgen), verlangen kan niet worden verwijderd. Het is zowel tegenstrijdig en zijn doel voorbijstrevend om te zeggen dat verlangen wordt verwijderd door het continu hebben van verlangen.

 

IV HET CONCEPT VAN GOD

Boeddha was stil over het bestaan of het niet-bestaan van God. Het kan zo zijn, omdat India overliep van afgoderij en antropomorfisme, dat een plotselinge stap naar het monothesme te drastisch zou zijn en vandaar dat Boeddha ervoor gekozen kan hebben om stil te blijven met betrekking tot het onderwerp van God. Hij ontkende het bestaan van God niet. Boeddha was eens gevraagd door een discipel of God bestaat? Hij weigerde om antwoord te geven. Toen er druk werd gezet, zei hij dat als je lijdt aan een buikpijn, zou jij je dan concentreren op de pijnbestrijding of zou je de gebruiksaanwijzing van de arts bestuderen. "Het is niet mijn zaak of de jouwe om uit te vinden of er een God is - onze zaak is om de ellenden van deze wereld te verwijderen".

Het Boeddhisme bracht Dhamma of de 'onpersoonlijke wet' in plaats van God. Echter kon dit niet de begeerte van de mens vervullen en de religie van zelf-help, moest worden veranderd een in een religie van belofte en hoop. De Hinayana sekte kon geen enkele belofte van de ogenschijnlijke hulp houden aan de mensen. De Mahayana sekte leerde dat Boeddha's waakvolle en barmhartige ogen waren gericht op alle mensen, dus ze maakten een God van Boeddha. Veel geleerden beschouwen de evolutie van God binnen het Boeddhisme als een gevolg van het Hindusme.

Veel Boeddhisten namen de locale god aan, dus de religie van 'Geen-God' werd getransformeerd in een religie van 'Veel-Goden' - groot en klein, sterk en zwak en mannelijk en vrouwelijk. De 'Man-God' verschijnt op de aarde in een menselijke vorm en rencarneert van tijd tot tijd. Boeddha was tegen het kasten-stelsel wat overheersend is in de Hindu gemeenschap.

 

V MOHAMMED (SAWS) IN DE BOEDDHISTISCHE GESCHRIFTEN:

  1. Boeddha voorspelde de komst van een Maitreya:

A)     Bijna alle Boeddistische geschriften bevatten deze voorspellingen. Het staat in Chakkavatti Sinhnad Suttanta D.III, 76:

"There will arise in the world a Boeddha named Maitreya (the benevolent one) a holy one, a supreme one, an enlightened one, endowed with wisdom in conduct, auspicious, knowing the universe:

"What he has realized by his own supernatural knowledge he will publish to this universe. He will preach his religion, glorious in its origin, glorious at its climax, glorious at the goal, in the spirit and the letter. He will proclaim a religious life, wholly perfect and thoroughly pure; even as I now preach my religion and a like life do proclaim. He will keep up the society of monks numbering many thousands, even as now I keep up a society of monks numbering many hundreds".

B)     Volgens de Heilige Boeken van het Oosten, volume 35, pg 225:

"It is said that I am not an only Boeddha upon whom the leadership and order is dependent. After me another Boeddha maitreya of such and such virtues will come. I am now the leader of hundreds, he will be the leader of thousands."

C)     Volgens het Evangelie van Boeddha, door Carus pg. 217 en 218 (Van Ceylon bronnen):

"Ananda said to the Blessed One, 'Who shall teach us when thou art gone?'

And the Blessed one replied, 'I am not the first Boeddha who came upon the earth nor shall I be the last. In due time another Boeddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct, auspicious, knowing the universe, an incomparable leader of men, a master of angels and mortals. He will reveal to you the same eternal truths, which I have taught you. He will preach his religion, glorious in its origin, glorious at the climax and glorious at the goal. He will proclaim a religious life, wholly perfect and pure such as I now proclaim. His disciples will number many thousands while mine number many hundreds.'

Ananda said, 'How shall we know him?'

The Blessed one replied, 'He will be known as Maitreya'."

(i)                 Het Sanskrit woord 'Maitreya' of zijn equivalent in Pali 'Metteyya', betekend geliefd, medelevend, barmhartig, genadevol en welwillend, liefdadig. Het betekent ook vriendelijkheid, sympathie etc. Een Arabisch woord dat hetzelfde betekend, equivalent is aan al deze worden is 'Rahmat', In Surah Al-Anbiya:

"En Wij hebben jou, (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de wereld" (Qoer'aan 21:107).

De Profeet Mohammed (saws) werd de genadevolle, barmhartige genoemd, wat 'Maitri' betekent.

(ii)               De woorden Barmhartig en Barmhartigheid worden niet minder dan 409 keer genoemd in de Heilige Qoer'aan.

(iii)              Elk hoofdstuk van de Heilige Qoer'aan, behalve hoofdstuk 9 (Surah Taubah), begint de wonderschone formulering 'Bismillah Hir-Rahman Nir-Rahim', wat betekend, 'In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

(iv)             Het woord Mohammed, wordt ook geschreven als 'Mahamet' of 'Mahomet' en op veel andere manieren in verschillende talen. Het woord 'Maho' of 'Maha' betekend in het Pali in het Sanskrit: Groot en Vermaard en 'Metta' betekend genade. Dus 'Mahomet' betekent 'Grote Genade'.

  1. Boeddha's leer was esoterisch en exoterisch:

According to Sacred Books of the East, volume 11, pg. 36 Maha-Parinibbana Sutta chapter 2 verse 32:

"I have preached the truth without making any distinction between exoteric and esoteric doctrine, for in respect of truths, Ananda, the Tathagata has no such thing as the closed fist of a teacher, who keeps something back".

Volgens de Heilige Boeken van het Oosten, volume 11, pg. 36 Maha-Parinibbana Sutta, hoofdstuk 2, vers 32:

"Ik heb de waarheid gepreekt, zonder een onderscheiding te maken tussen exoterische en esoterische leer, voor het respect van de waarheid, Ananda en Tathagata hadden niets zoiets als een gesloten vuist van een leraar, die iets achterhield'.

Mohammed (saws) gaf op bevel van de Almachtige God de boodschap en leer, zonder enig onderscheidt te maken tussen esoterisch en exoterisch. De Qoer'aan werd in het openbaar gereciteerd in de tijd van de Profeet (saws) en het wordt tot op de dag van vandaag nog steeds zo gedaan. De Profeet (saws) had de Moslims ten strengste verboden om de leer verborgen te houden.

Toegewijde Dienaren van de Boeddhas:

According to Sacred Books of the East volume 11 pg. 97 Maha-Parinibbana Sutta Chapter 5 verse 36:

"Then the Blessed one addressed the brethren, and said, 'Whosoever, brethren have been Arahat-Boeddhas through the long ages of the past, they were servitors just as devoted to those Blessed ones as Ananda has been to me. And whosoever brethren shall be the Arahat-Boeddhas of the future, there shall be servitors as devoted to those Blessed ones as Ananda has been to me'."

De dienaar (toegewijde) van Boeddha was Ananda. Mohammed (saws) had ook een dienaar, genaamd Anas (ra), hij was de zoon van Malik. Anas (ra) werd door zijn ouders voorgesteld aan de Profeet (saws). Anas (ra) overleverde:"Mijn moeder zei tegen hem,'O Boodschapper van Allah, hier is jou kleine (huis)knecht." Verder overleverde Anas, "Ik bediende hem van de tijd dat ik 8 jaar oud was en de Profeet noemde mijn zijn zoon en zijn kleine geliefde". Anas (ra) verbleef bij de Profeet (saws) in vrede en oorlog, in veiligheid zowel als in gevaar tot het einde van zijn leven.

i)                    Anas (ra), zelfs toen hij 11 jaar oud was, bleef naast de Profeet (saws) staan gedurende de slag van Uhud, waar het leven van de Profeet (saws) in groot gevaar was.

ii)                  Zelfs gedurende de slag van Honain, toen de Profeet (saws) was omsingeld door de vijanden (boogschutters), stond Anas, die toen 16 jaar oud was, bij de Profeet (saws).

Anas kan zeker worden vergeleken met Ananda die Gautam Boeddha bijstond toen de gekke olifant op hem afkwam.

  1. Zes criteria voor de indentificering van een Boeddha:

Volgens de leer van Boeddha, door Carus pg. 214:

"De Gezegende zei,'Er zijn twee gelegenheden waarop een verschijning van een Tathagata helder en een buitengewoon stralend (licht) word. In de nacht Ananda, waarin Tathagata een belangrijk en een perfect inzicht verkrijgt, en in de nacht waarin hij uiteindelijke sterft, in dat ultra heengaan, dat niets van zijn wereldse bestaan achterlaat"

Volgens Gautam Boeddha, de volgende punten zijn de zes criteria om een Buddah te identificeren.

i)                    Een Boeddha verkrijgt belangrijke en perfecte inzichten tijdens de nacht

ii)                  Tijdens de gebeurtenis van zijn complete verlichting ziet hij er buitengewoon stralend uit

iii)                 Een Boeddha sterft een natuurlijke dood

iv)                Hij sterft gedurende de nacht

v)                 Hij ziet er buitengewoon stralend uit voor hij sterft

vi)                Na zijn dood komt een Boeddha niet meer terug op de aarde

i)                    Mohammed (saws) verkreeg belangrijk inzicht en Profeetschap tijdens de nachtelijke uren

Volgens Surah Doekhaan:

"Bij het duidelijke boek - Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) in de gezegende nacht neergezonden."

(Qoer'aan 44:2-3)

"Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht"

(Qoer'aan 97:1)

ii)                  Mohammed (saws) voelde zijn verstand onmiddellijk verlicht worden met goddelijk licht.

iii)                 Mohammed (saws) stierf een natuurlijke dood

iv)                Volgens Aisha (ra) stierf Mohammed (saws) gedurende de nacht. Toen hij aan het sterven was, was er geen olie in de lamp en zijn vrouw Aisha (ra) moest olie lenen voor de lamp.

v)                 Volgens Anas (ra), zag Mohammed (saws) er buitengewoon stralend uit in de nacht van zijn dood

vi)                Na de begravenis van Mohammed (saws) is hij nooit meer gezien in zijn lichamelijke vorm op deze aarde.

  1. Boeddhas zijn alleen maar Prekers (Boodschappers):

Volgens Dhammapada, Heilige Boeken van het Oosten, volume 10,pg 67:

"De Jathagatas (Boeddhas) zijn alleen maar Prekers"

De Qoer'aan zegt in Surah Ghashiya:

"Waarschuw daarom: voorwaar jij (O Mohammed) bent slechts een waarschuwer. Jij bent over hen geen heerser"

(Qoer'aan 88:21-22)

  1. Indentificatie van Maitreya door Boeddha:

Volgens Dhammapada, Mattaya Sutta, 151:

"De beloofde zal zijn:

i)                    Mededogend voor de gehele schepping

ii)                  Een Boodschapper van vrede, een vredestichter

iii)                 De meest succesvolle in de wereld

De Maitreya als een Prediker (Boodschapper) van moraal zal zijn:

i)                    Eerlijk

ii)                  Zelfrespecterend

iii)                 Zacht en nobel

iv)                Niet trots

v)                 Als een koning voor de schepselen

vi)                Een voorbeeld voor anderen in daden en woorden".


En dat nog:

Gautama Buddah was de oprichter van het Buddhisme.

Zijn originele naam was Siddharth (dit betekend, een die heeft tot stand gebracht, vervuld). Hij werd ook Sakyamuni genoemd (de wijze van de stam van Sakya). Hij is geboren in het jaar 563 voor christus, in de stad Lumbini, dichtbij Kapila Vastu, binnen de aanwezige grenzen van Nepal

Volgens de legende, vertelde een astroloog tegen zijn vader, de koning, dat de jonge Gautama de troon en de luxe zou opgeven en zou afstand doen van de wereld, op de dag dat hij vier dingen zou zien:

1. een oude man,

2. een zieke man

3. een aangetast zieke man en

4. een dode man.

Vandaar dat de koning, Gautama opsloot in een speciale plek in het paleis, dat was voorzien van alle wereldlijke genoegens. Hij was 16 jaar oud toen hij trouwde met Yasoddhra.

Op de leeftijd van 29 jaar, na de geboorte van zijn eerste zoon, zag Gautama op dezelfde dag een oude man, een zieke man, een aangetaste man en een dode man. De impact van de donkere zijde van het leven, maakte dat hij diezelfde nacht nog afstand deed van de wereld, en zijn vrouw en zoon verliet en hij werd een zwerver zonder geld.

Hij studeerde en praktiseerde eerst de Hindu discipline en later Jainisme. Voor een aantal jaren leefde hij streng vastend samen met extreme zelfkastijding. Toen hij zich realiseerde dat het kwellen van zijn lichaam hem niet dichter bij de echte kennis bracht, ging hij verder met het normaal eten en verliet de ascetisme.

Op de leeftijd van 35 jaar, zat hij op een avond onder een grote vijgenboom (Bodh boom), hij voelde dat hij een oplossing had gevonden voor zijn probleem en voelde dat hij Verlichting had verworven. Dus, hij werd bekend als 'Gautama', 'De Buddha', 'De Verlichtte'.

Later, spendeerde hij 45 jaar in preken van de waarheid waarvan hij vond dat hij deze ontdekt had. Hij reisde van stad naar stad op de blote voeten, met niets meer dan zichzelf en zijn oranjegeel gewaad, wandelstok en bedel schaal. Hij stierf op de leeftijd van 80 jaar, in het jaar 483 VC.

Het Boeddhisme is verdeeld in twee sekten, Hinayana en Mahayana.

Einde.