Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

CONCEPT VAN GOD IN HET JODENDOM

 

  1. INTRODUKTIE VAN HET JODENDOM:

Het Jodendom is een van de meest belangrijke Semitische religies. Zijn volgelingen zijn bekend als Joden en ze geloven in de profetische missie van de Profeet Mozes (as)

  1. HET CONCEPT VAN GOD IN HET JODENDOM:

(i)        De volgende verzen uit het boek van Deuteronomium bevatten een berisping van Mozes (as):

"Shama Israelu Adonai Ila Hayno Adna Ikhad" Dit is een Hebreeuwse uitspraak die betekend:

"Hoor, Israel, de Heere, onze God, is een enig Heere." (Bijbel, Deutoronomium 6:4)

De volgende verzen komen uit het boek van Jesaja: Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij. (Bijbel, Jesaja 43:11)

(iii) "Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent" (Bijbel, Jesaja 45: 5)

(iv) ".dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik;" (Bijbel, Jesaja 46:9)

(v) Het Jodendom veroordeelt afgoderij in de volgende verzen:

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;" (Bijbel, Exodus 20:5)

Eenzelfde boodschap wordt herhaald in het boek van Deutoronomium:

"Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van hetgeen boven in den hemel, of onder op de aarde is; of in het water onder de aarde is; Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig God,.." (De Bijbel, Deuteronomium 5:7-9)

Ook in het Jodendom vinden we dezelfde rode draad van monothesme, dat ook te zien is in andere religies.

 

3.    MOHAMMED (SAWS) IN DE JOODSE GESCHRIFTEN (HET OUDE TESTAMENT):

1) Mohammed (saws) is voorspeld in het boek van Deuteronomium:

a) De Almachtige God spreekt tot Mozes (as) in het Boek van Deuteronomium, hoofdstuk 18 vers 18:

""Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal"

b) De Profeet Mohammed (saws) is zoals Mozes (as):

i) Ze hadden beiden een vader en een moeder

ii) Ze waren beiden getrouwd en hadden kinderen

iii) Beiden werden ze als Profeten geaccepteerd door hun volk tijdens hun leven.

iv) Beiden waren naast Profeten ook koningen, met andere woorden, ze konden beiden straffen opleggen.

v) Beiden brachten ze nieuwe wetten en regels voor hun mensen.

vi) Beiden stierven ze een natuurlijke dood.

c) Mohammed (saws) is van onder de broeders van Mozes (as). Arabieren zijn de broeders van de Joden. Abraham (as) had twee zonen: Ismael en Isaac. De Arabieren stammen af van Ismael (as) en de Joden zijn afstammelingen van Isaac (as).

d) Woorden in de mond:

De Profeet Mohammed (saws) was ongeletterd (analfabeet) en welke openbaring hij ook ontving van de Almachtige God, hij herhaalde ze mondeling.

Bijbel, Deuteronomium (18:18)

"Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal"

2) Mohammed (saws) werd voorspeld in het Boek van Jesaja:

Het staat in het Boek van Jesaja, hoofstuk 29, vers 12:

"Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen"

"Toen de Aardsengel Gabriel (Jibriel, as), Mohammed (saws) gebood, door te zeggen "Iqra", antwoorde hij (Mohammed, saws):"Ik kan niet lezen".

3) Profeet Mohammed (saws) word bij naam genoemd in Hooglied, hoofdstuk 5, vers 16:

"Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jerusalem."

"Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!"

Al de voorspellingen die in het Oude Testament staan, met betrekking tot Mohammed (saws), gelden niet alleen voor de Joden maar ook voor de Christenen

"En gedenkt toen 'Isa, de zoon van Maryam, zei:" O Kinderen van Isral, voorwaar ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er voor mij is van de Taurat en als verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt zijn naam is Ahmed. Toen hij dan met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zei:"Dit is duidelijk toverij". ( Qoer'aan 61:6).