Home
Moslim worden
Vragen van niet moslims
Islam en andere religies
Artikelen
Videos
Flash soerat Alkahf
Presentaties
Over de site
Contact

Het concept van God in het Christendom, door Dr. Zakir Naik.

Christendom inleiding

Het Christendom is een Semitische religie, die zegt ongeveer 1.2 biljoen volgelingen te hebben over de wereld. Het Christendom komt aan zijn naam door Jezus Christus (vrede zij met hem). De Heilige Bijbel is het heilige boek van de Christenen.

  1. De Bijbel is onderverdeeld in twee delen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is het Heilige Boek van de Joden en houdt verhalen bij van alle profeten van de Joden, die voor Jezus (as) kwamen.

In Het Nieuwe Testament staan gebeurtenissen van het leven van Jezus (as).

  1. De complete Bijbel (het Oude Testament en het Nieuwe Testament samen), bevat 73 boeken. Desondanks, bevat de Protestantse Bijbel (de King James versie) 66 boeken, want ze zeggen dat 7 boeken van het Oude Testament apocrypha (van twijfelachtige autoriteit) zijn.

Daarom bevat het Oude Testament van de Katholieken 46 boeken en dat van de Protestanten 39 boeken. Het Nieuwe Testament van beiden van deze stromingen bevat 27 boeken.

I. De Positie van Jezus (as) in de Islam

  1. De Islam is het enige niet-Christelijke geloof dat het een onderdeel van het geloof maakt om te geloven in Jezus. Geen moslim is echt een moslim als hij niet gelooft in Jezus.
  2. Wij geloven dat hij n van de grootste Boodschappers van Allah, Ta'ala was.
  3. Wij geloven dat hij geboren was op een miraculeuze wijze, zonder mannelijke interventie. (Wat veel moderne Christenen vandaag de dag niet meer geloven)
  4. We geloven dat hij de Messias was (vertaling Christus) .
  5. We geloven dat hij, met de toestemming van God, leven gaf aan de doden
  6. Wij geloven dat hij de blinden genas, en de leprozen, met de toestemming van God.

II. Concept van God in het Christendom:

1.     Jezus (as) heeft nooit Goddelijkheid geclaimd:

Iemand kan zich afvragen: als zowel de moslims als de christen van Jezus houden en hem respecteren, waar precies scheiden zich dan de wegen?

Het grootste verschil tussen de Islam en het Christendom is de christelijke vasthoudendheid aan de zogenaamde 'goddelijkheid' van Jezus. Een studie van de Christelijke geschriften tonen echter aan de Jezus nooit deze goddelijkheid heeft geclaimd. In werkelijkheid staat er geen enkel duidelijk statement in de gehele Bijbel, waar Jezus zelf zegt:"Ik ben God" of waar hij zegt, "aanbid mij". In werkelijkheid bevat de Bijbel verklaringen van Jezus waarin hij juist het tegenovergestelde preekt. De volgende verklaringen in de Bijbel zijn aan Jezus toegewezen:

a.      "Mijn Vader is meerder dan Ik." (Bijbel, Johannes 14:28)

b.      "Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen" (Bijbel, Johannes 10:29)

c.      ".Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp" (De Bijbel, Matheus 12:28)

d.      ".Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp.." (Bijbel, Lucas 11:20)

e. "Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft." (Bijbel, Johannes 5:30)

2. De Missie van Jezus (as) - het uitvoeren van de Wet

Jezus (as) heeft nooit geclaimd dat hij god was. Hij maakte duidelijk bekend wat het doel van zijn missie was. Jezus (as) was gezonden door God, om de voorgaande Joodse wet te bevestigen. Dit staat heel duidelijk in de nu volgende verklaringen, die aan Jezus (as) worden toegeschreven. In het Gospel van Matheus:

"Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan." Bijbel Matheus 5: 17-20

3. God heeft Jezus (as) gezonden

De bijbel vermeldt het profetische karakter van de missie van Jezus (as) in de volgende verzen:

".en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft."

Johannes 14:24 (bijbel)

"En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt" Bijbel, Johannes 17:3)

4. Jezus (as) verwierp zelfs de geringste bewering van zijn Goddelijkheid

Denk maar eens na over het hierna volgende incident dat in de Bijbel staat.

"En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?

En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden." Bijbel, Matheus 19:16-17

Jezus zei niet dat men, om het eeuwige leven in het Paradijs te verkrijgen, in hem moest geloven als de Almachtige God, of om hem te aanbidden, of te geloven dat Jezus zou sterven voor hun zonden. Integendeel, hij zei dat men naar het Pad van de Redding zou worden geleid als men zich aan de Geboden zou houden. Het is inderdaad treffend om even aan te merken dat er een verschil zit tussen de woorden van Jezus en het christelijke dogma van de redding door de opoffering van Jezus .

5. Jezus (as) van Nazareth; een man goedgekeurd door God

De volgende verklaring uit de Bijbel ondersteunt het Islamitische geloof: dat Jezus een Profeet van God was.

"Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; " (Bijbel, Handelingen 2:22)

6. Het eerste gebod is dat God Éen is.

De Bijbel ondersteunt het Christelijke geloof van de drie-eenheid geheel niet. Een van de schriftgeleerden vroeg eens aan Jezus , welk gebod het eerste van de geboden was, waarop Jezus enkel en alleen herhaalde, wat Moesa reeds eerder gezegd had:

"Shama Israelu Adonai lla Hayno Adonai Ikhad" .Dit is een Hebreeuws citaat, dat betekend:

"En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israel, de Heere, onze God, is een enig Heere." (Bijbel, Markus 12:29)

Het is opvallend dat de basis leerstellingen van de Kerk, zoals de Drie-Eenheid en het zoenoffer van Christus, nergens te vinden is in de Bijbel. In feite, diverse verzen van de Bijbel geven aan wat de eigenlijke missie van Jezus is, het vervullen van de wet die reeds was geopenbaard aan de Profeet Moesa . Inderdaad verwierp Jezus elke suggestie die goddelijkheid aan hem zou toekennen, en legde zijn wonderen uit als de kracht van de Ene Echte God en niet met de kracht van hem.

Jezus herhaalde dus de boodschap van het monothesme dat reeds was gegeven door alle vroegere Profeten van de Almachtige God.

Opmerking: Alle citaten uit de Bijbel zijn overgenomen van de Nederlandse Statenvertaling.

III. Het concept van god in het oude testament:

1. God is Éen

Het volgende vers van het boek van Deuteronomium, bevat een oproep van Moesa (as).

"Shama Israelu Adonai lla Hayno Adna Ikhad"

Dit is een Hebreeuws citaat dat betekend:

"Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!" (Bijbel, Deuteronomium 6:4)

2. De Eenheid van God in het boek van Jesaja

"Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij. (Bijbel, Jesaja 43:11)

Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent (Bijbel, Jesaja 45: 5)

Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik;" (Bijbel, Jesaja 46:9)

3. Het Oude Testament verwerpt de afgoderij

Het Oude Testament verwerpt afgoderij in de volgende verzen: "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;" (Bijbel, Exodus 20: 3-5)

Eenzelfde boodschap wordt herhaald in het boek van Deuteronomium:

"Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van hetgeen boven in den hemel, of onder op de aarde is; of in het water onder de aarde is;

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, en aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;" (De Bijbel, Deuteronomium 5:7-9)